Prednášky

1 Úvod (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na google drive.

 • O čom bude tento predmet?

 • Ako sa bude hodnotiť?

 • Kľúčové vlastnosti jazyka C++ (typy, abstrakcia...)

 • Porovnanie výhod C++ voči jazyku C

 • Malý kvíz ohľadom funkcie int main() { }

2 Nový začiatok (pdf)

Záznam z prednášky sa dá pozrieť na platforme MS Teams.

 • Hello world! program

 • Typy, základné operácie a funkcie

 • Zložené typy (polia, reťazce, štruktúry)

 • Smerníky a referencie

 • Kompilácie

 • Code style

 • Konštanty

 • Príkazy na riadenie programy

3 Scope, class a úvod do štandardnej knižnice (pdf)

 • Scope

 • Triedy a objekty

 • Životnosť premenných

 • Základné objekty zo štandardnej knižnice

  • std::vector

  • std::string

 • Volanie hodnotou a referenciou

4 Riešenie chýb (pdf)

 • pretypovanie

 • assert

 • atribúty

 • std::optional

 • Postupy riešenia chybových stavov

  • Návratové kódy

  • errno

  • Výnimky

5 Objektovo orientovaně programovacie (pdf)

 • OOP vo všeobecnosti

 • Čo už vieme o triedach?

 • new a delete

 • Hlavné piliere OOP

  • Abstrakcia

  • Zapuzdrenie

  • Dedičnosť

 • Polymorfizmus

 • std::unique_ptr<T>

 • dynamic_cast<T>

6 Hodnotová sémantika a algoritmy (pdf)

 • Objekty ako hodnota

 • Preťažovanie operátorov

 • Globálne a statické premenné

 • Štandardné algoritmy

  • Iterátory

  • Ranges

7 Move a rvalue referencie (pdf)

 • Čo je to lvalue a rvalue?

 • rvalue referencie

 • xvalue

 • std::move

 • RVO a NRVO

8 Lambdy, std::variant (pdf)

 • Kľúčové slovo auto

 • Smerníky na funkcie, functory

 • Lambdy

 • Polymorfné lambdy

 • std::variant

 • Porovnávanie signed a unsigned typov

9 Štandardná knižnica 2 (pdf)

 • Asociatívne kontajnery

  • std::map

  • std::unordered_map

 • Zreťazené zoznamy

 • Adaptéry

  • std::stack

  • std::priority_queue

 • Množinové algoritmy

10 Preprocesor (pdf) a šablóny (pdf)

 • Kompilácia a jej fázy

 • Direktívy preprocesora

 • Makrá

 • Šablóny

 • Type erasure

 • std::any

11 Multithreading (pdf)

 • Procesy a thready

 • std::thread

 • Ako čakať na thread

 • Mutexy

 • Atomické premenné

 • std::shared_ptr

 • std::async