Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Úloha je za dvojnásobok bodov, preto je na ňu aj viacej času.

Implementujte triedu pre reprezentáciu celého čísla s ľubovoľnou presnosťou. Implementáciu samozrejme nechávam na vás, no nejde mi o efektívnosť implementácie, za to budú až bonusové body . Názov triedy bude BigNum a podporovať nasledovné operácie. Stiahnite si hlavičkový súbor a doplňte do neho implementáciu. Potom odovzdajte iba tento súbor (hlavne tam nedávajte žiadnu funkciu main).

Konštruktory

 • Konštrukcia bez parametrov (inicializuje číslo na 0)

 • Konštrukcia z int64_t

 • Konštrukcia z reťazca (const std::string&), ak reťazec nebude v číselnom formáte (malo by to vedieť spracovať čísla ako -123, +0, 0000, -00012, ...), vyhoďte výnimku. Biele znaky na začiatku a na konci neakceptujeme, teda 456 nie je dobrý vstup.

Podpora kopírovania

 • Kopírovací konštruktor & operator= (ak vám stačia automaticky generované, tak nemusíte definovať)

Unárne operátory

 • Unárny operátor + ako vo výraze b = +a;

 • Unárny operátor - ako vo výraze b = -a;

Binárne aritmetické operátory

 • Aritmetické operácie -, +, *

 • Ich +=, *=, -= ekvivalenty

 • Na násobenie prosím použite trochu lepší algoritmus, ako n-krát spočítam čísla. Stačí aj také násobenie ako učia na základnej škole.

Relačné operátory

 • Relačné operátory (<, >, <=, >=, ==, !=), pri tomto vám môžu pomôcť funkcie v std::rel_ops.

Podpora streamov

 • Podporu pre výstup do streamu, teda preťaženie operátora <<

Bonusové body

 • Implementáciu /, /=, % a %= (celočíselné delenie) (http://stackoverflow.com/a/5387432)

 • Podpora operátora >> pre vstup zo streamov, vyextrahuje číslo zo streamu pokiaľ sa dá, nastaví failbit ak sa nedá extrahovať ani jeden znak, prípadne ak je na vstupe iba -, vtedy skonzumujeme - a nastavíme failbit. Tu si pozrite ako sa správa int a operátor >>, malo by sa to správať rovnako aj v našej triede. Musíte vyriešiť ako sa správajú neplatné vstupy, napriklad xyz a -xyz.

 • Rýchlosť, tu urobíme par testov, ktoré testujú násobenie, sčítanie a odčítanie a prvé 3 implementácie získajú ďalší bod. Čo urobiť aby vaša implementácia bola rýchla?

  • Implementácia (ale správna) Karatsubovho násobenia (pre veľké čísla, presne si to treba otestovať, ale povedzme väčšie ako cca. 10100).

  • Ukladanie čísla nie po 10tkových cifrách, ale po väčších častiach (povedzme int/2)

Ak sa rozhodnete implementovať bonusy, tak príslušné makrá v hlavičkovom súbore nastavte na 1.

 • No labels